Giải đáp

Giải đáp

Tiêu thức so sánh Thuê tài chính Thuê vận hành
1. Giống nhau
1.1. Quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê Quyền sở hữu thuộc bên cho thuê trong suốt thời hạn thuê
1.2. Quyền sử dụng tài sản Quyền sử dụng thuộc khách hàng (bên thuê)
1.3. Bên thụ hưởng bảo hiểm đối với tài sản cho thuê Bên cho thuê
1.4. Thuê tiếp tài sản thuê Bên thuê có quyền chọn thuê tiếp tài sản thuê sau thời hạn thuê ban đầu
2. Khác nhau
2.1. Bản chất của việc cho thuê Cấp tín dụng trung dài hạn Cho thuê tài sản thông thường
2.2. Thời hạn thuê Thời hạn dài bằng phần lớn thời gian sử dụng hữu ích của tài sản Thông thường ngắn hơn so với thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, có thể là ngày, tháng, quý, năm hoặc trên đơn vị sản phẩm…
2.3. Tiền thuê gồm nợ gốc (phần tiền mà bên cho thuê bỏ ra để mua tài sản thuê) và tiền lãi thuê, được quy định rõ từng phần trong hợp đồng thuê. là một khoản tiền nhất định trả định kỳ
2.4. Ghi nhận tài sản thuê trong báo cáo tài chính bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản cố đinh/tài sản dài hạn của của bên thuê trên bảng cân đối kế toán
Bên cho thuê: ghi nhận ngoại bảng
Bên thuê: ghi nhận ngoại bảng
bên cho thuê ghi nhận tài sản cho thuê vận hành là tài sản của bên cho thuê trên bảng cân đối kế toán
2.5. Khấu hao đối với tài sản thuê Bên thuê trích khấu hao đối với tài sản thuê theo quy định của bộ tài chính tương tự như trường hợp bên thuê tự mua tài sản. Trường hợp bên thuê cam kết không mua lại tài sản nagy thời điểm ký hợp đồng thuê, bên thuê được quyền trích khấu hao tài sản thuê theo thời hạn thuê. Bên cho thuê trích khấu hao đối với tài sản cho thuê. Bên thuê ghi nhận chi phí hoạt động
2.6. Rủi ro đối với tài sản Bên thuê chịu mọi rủi ro Bên cho thuê chịu mọi rủi ro
2.7. Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo hiểm Bên thuê chịu toàn bộ chi phí này Tùy thuộc vào thỏa thuận, Bên cho thuê chịu toàn bộ chi phí này
2.8. Quyền chọn mua tài sản thuê sau khi kết thúc hợp đồng thuê Bên thuê được quyền ưu tiên chọn mua lại tài sản thuê sau thời hạn thuê với giá trị danh nghĩa, thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản ban đầu. Bên thuê không được quyền ưu tiên chọn mua lại tài sản thuê sau thời hạn thuê. Trường hợp bên thuê muốn mua lại tài sản thuê, bên cho thuê và bên thuê sẽ thương lượng giá thanh lý tài sản theo giá thị trường.

Bảo hiểm đối với tài sản thuê là bắt buộc trong suốt thời hạn thuê. Tùy loại tài sản thuê, BSL và bên thuê sẽ thống nhất về loại bảo hiểm cần mua. Bên thuê sẽ chịu khoản chi phí bảo hiểm đối với tài sản thuê, và người thụ hưởng bảo hiểm là BSL. Bên thuê có thể tự mua bảo hiểm cho tài sản thuê và tự chi trả phí bảo hiểm, hoặc BSL có thể tài trợ cả phần phí bảo hiểm này, tùy nhu cầu của bên thuê.

Tiền trả trước là khoản tiền mà bên thuê tham gia thanh toán trước một phần giá trị của tài sản thuê trước khi ký kết hợp đồng thuê. Có 2 cách thanh toán tiền trả trước, tùy thuộc vào quy định tại hợp đồng thuê:

Cách 1: Bên thuê chuyển khoản cho nhà cung cấp tài sản thuê.

Cách 2: Bên thuê chuyển khoản cho BSL.

Tùy thuộc vào loại tài sản và tình hình hoạt động kinh doanh của bên thuê, BSL sẽ quy định mức tham gia trả trước của bên thuê đối với tài sản thuê. Mức này có thể từ 0% giá trị tài sản.

Có thể lên đến 100% giá trị tài sản (bao gồm cả các chi phí gắn liền với tài sản như phí đăng ký, thuế trước bạ, bảo trì bảo dưỡng, bảo hiểm, v.v) tùy loại tài sản và xếp hạng tín dụng của bên thuê.

Doanh nghiệp được hạch toán lãi thuê và chi phí khấu hao vào chi phí hợp lý theo quy định tại Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Doanh nghiệp thuê được khấu trừ thuế VAT của tiền thuê theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC v/v hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng

Bên thuê không phải đóng phí trước bạ.
Căn cứ: Tại Điểm 12, Điều 9 của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về lệ phí trước bạ “12. Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê thì bên thuê được miễn nộp lệ phí trước bạ”.

Bên thuê có thể thay đổi địa điểm sử dụng tài sản thuê, tuy nhiên, cần phải báo trước và có sự chấp thuận bằng văn bản của BSL.

Bên thuê vui lòng liên hệ ngay với nhân viên kinh doanh hoặc số/ mail hotline của công ty bảo hiểm liên quan và của BSL khi xảy ra các tai nạn liên quan tới tài sản thuê.

Xem thêm