Thông báo
xử lý dữ liệu cá nhân

Thông Báo Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Bản số: 01

Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST (sau đây gọi chung là “chúng tôi” hoặc “BSL”) tôn trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân và tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật của Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ. Thông Báo Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân (“Thông Báo”) này nhằm minh bạch việc chúng tôi, với tư cách là bên kiểm soát và/hoặc xử lý dữ liệu, sẽ xử lý các dữ liệu cá nhân như thế nào.

Thông Báo này nhằm mục đích gửi tới Quý Vị, tức (i) bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp hoặc một cá nhân đang và/hoặc đã có mối quan hệ hợp đồng với BSL (“Khách Hàng”), hoặc (ii) các bên liên quan của Khách Hàng, bao gồm tổ chức/cá nhân là bên bảo lãnh, bên có nghĩa vụ; cổ đông; chủ tịch HĐQT/HĐTV, thành viên HĐQT/HĐTV, TGĐ, PTGĐ hoặc thành viên ban giám đốc; chủ sở hữu hưởng lợi; cán bộ, nhân viên (người đại diện hợp pháp/người được ủy quyền/người có thẩm quyền giao dịch và/hoặc người liên lạc), hoặc nhân sự khác; đối tác, đại lý, nhà tư vấn, nhà thầu của Khách Hàng hoặc (iii) Chủ Thể Dữ Liệu mà Dữ Liệu Cá Nhân được BSL xử lý (như được định nghĩa dưới đây).

1.  Quy định chung

1.1. “Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân gồm Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản và Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm dưới đây.

a. Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản, bao gồm:

(1) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
(2) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
(3) Giới tính;
(4) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
(5) Quốc tịch;
(6) Hình ảnh của cá nhân; thông tin có được từ các hệ thống an ninh, kể cả
bản ghi lại hình ảnh của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân trên hệ thống máy
quay, camera giám sát tại các địa điểm kinh doanh của BSL;
(7) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
(8) Nghề nghiệp, nơi làm việc;
(9) Tình trạng hôn nhân;
(10) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
(11) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
(12) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

b. Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm, bao gồm:

(1) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
(2) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
(3) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
(4) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
(5) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
(6) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
(7) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
(8) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
(9) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
(10) Các thông tin khác có liên quan đến việc điều hành, cung cấp và đánh giá các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của BSL phù hợp với quy định của pháp luật.

1.2. “Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân” hoặc “Chủ Thể Dữ Liệu” có nghĩa là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.

1.3. “Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

1.4. Bằng việc đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của BSL thông qua ký kết hợp đồng và/hoặc cho phép BSL Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Quý Vị (i) chấp nhận toàn bộ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đối với các chính sách được đề cập tại Thông Báo này và các thay đổi (nếu có) trong từng thời kỳ, (ii) và:

a. đồng ý và hiểu rằng, bắt đầu từ thời điểm Quý Vị cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho BSL và/hoặc BSL thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ Quý Vị cho Mục Đích nêu tại Mục 2.1 dưới đây, bằng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cho đến hai bên có thỏa thuận hoặc trừ khi pháp luật quy định khác, việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được Công ty thực hiện bởi một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân, chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài và/hoặc các hành động khác được quy định theo pháp luật áp dụng tại từng thời điểm; và
b. cam kết không khiếu nại, kiện tụng hoặc thực hiện bất cứ hành động tương tự chống lại BSL phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Xử Lý Dữ Liệu cho Mục Đích được đề cập tại Thông Báo này.

1.5. Khi Quý Vị cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một cá nhân khác là bên thứ ba hoặc bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người phụ thuộc, người có liên quan theo quy định pháp luật, vợ/chồng, con và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác) của Khách Hàng cho BSL, Quý Vị cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Quý Vị đã cung cấp thông tin đầy đủ và có được sự đồng ý/
chấp thuận hợp pháp của Chủ Thể Dữ Liệu đó để cho phép BSL xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân đó cho Mục Đích được nêu tại Thông Báo này. Quý Vị hiểu, đồng ý và chấp nhận rằng BSL không có trách nhiệm phải thẩm định về tính hợp pháp, hợp lệ của sự đồng ý/chấp thuận này và việc lưu trữ bằng chứng chứng minh sự đồng ý/chấp thuận thuộc trách nhiệm của Quý Vị mà không phải là BSL. BSL được miễn trừ trách nhiệm và bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường các thiệt hại, chi phí liên quan khi cam đoan nêu trên không được bảo đảm từ Quý Vị.

2.  Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập một số Dữ Liệu Cá Nhân trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường và để tuân thủ các quy định hiện hành thông qua bất kỳ phương tiện thông tin liên lạc, ứng dụng, không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập và nhận những thông tin này bằng lời nói, bằng văn bản hoặc dưới dạng điện tử trực tiếp từ Quý Vị hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các giao dịch với hoặc thực hiện bởi Quý Vị hoặc thông qua các quy trình kiểm tra và xác minh của chúng tôi, chẳng hạn như kiểm tra chuyên sâu, quy trình nhận biết khách hàng (“KYC”) hoặc từ bất kỳ nguồn công khai hoặc bên thứ ba nào khác, chẳng hạn như các trang truyền thông xã hội, trang internet công cộng, báo chí, ấn phẩm trực tuyến, bên cung cấp dịch vụ thông tin, các danh sách cấm vận, danh sách cảnh báo, danh sách đen và cơ sở dữ liệu của (những) cá nhân có ảnh hưởng chính trị (“PEP(s)”) và bất kỳ nguồn nào cho mục đích KYC và phòng chống rửa tiền/ phòng chống tài trợ khủng bố (“AML/CTF”), phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (“MDW”).

2.1. Mục Đích

a. Đánh giá và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của BSL cho Quý Vị

(1) Nhận biết, xác minh và duy trì thông tin chính xác về KYC; tìm kiếm, xác minh và tiến hành các hoạt động kiểm tra về phòng chống rửa tiền, tín dụng và các kiểm tra khác với Quý Vị theo yêu cầu;
(2) Đánh giá, xác định, thẩm định và phê duyệt việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo các văn bản đăng ký, đề nghị của Quý Vị;
(3) Thẩm định, xây dựng và đánh giá mức độ tin cậy trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Quý Vị;
(4) Cân nhắc việc cung cấp hoặc tiếp tục cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của BSL với Quý Vị.

b. Thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện và các văn kiện khác giữa BSL và Quý Vị và chăm sóc khách hàng

(5) Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Quý Vị;
(6) Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, khởi kiện của Quý Vị;
(7) Liên hệ với Quý Vị, tiếp thị trực tiếp, gián tiếp các sản phẩm, dịch vụ với Quý Vị, thực hiện các chương trình khuyến mại, đổi quà, trao thưởng, giao quà tặng.

c. Hiểu về nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Quý Vị và cải thiện chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ của BSL

(8) Hiểu rõ hơn về nhu cầu đầu tư, tình trạng tài chính hiện tại và tương lai của Quý Vị;
(9) Cải thiện, tăng cường, cá nhân hóa, cá biệt hóa các sản phẩm và dịch vụ của BSL bao gồm dịch vụ trực tuyến của BSL và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới;
(10) Tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của BSL cung cấp tới Quý Vị;
(11) Giám sát, đảm bảo an toàn giao dịch, hỗ trợ Quý Vị kịp thời trong các tình huống khẩn cấp;
(12) Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành và quản lý của BSL đối với các sản phẩm, dịch vụ của Quý Vị và/hoặc để phát triển, nâng cao và tăng cường việc cung cấp các sản phẩm, dịch của BSL tới Quý Vị nói chung; và các mục đích khác mà BSL đánh giá là phù hợp tại từng thời kỳ.

d. Điều hành hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro nội bộ của BSL

(13) Để đảm bảo mục đích kinh doanh hợp pháp của BSL trong những trường hợp mà BSL cho là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trao đổi thông tin các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ cho BSL;
(14) Để nhập liệu, để kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu mà Quý Vị cung cấp cho BSL và/hoặc thông tin BSL nhập liệu trên hệ thống;
(15) Để thực hiện tuân thủ với các thỏa thuận, hợp đồng giữa BSL và các bên thứ ba khác;
(16) Để thực hiện các nghĩa vụ về báo cáo, tài chính, kế toán và thuế;
(17) Để thực hiện các hoạt động có mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro và tuân thủ;
(18) Để phục vụ các yêu cầu trong hoạt động nội bộ của BSL hoặc các đơn vị thành viên của BSL (bao gồm việc phục vụ cho các mục đích quản lý tín dụng và rủi ro, quy hoạch và phát triển hệ thống/mạng lưới, kiểm toán và điều hành);
(19) Để thực hiện các giao dịch như chuyển giao, định đoạt, sáp nhập hoặc mua bán, chuyển nhượng tài sản của BSL;
(20) Để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm, thông tin tín dụng, chấm điểm tín dụng.

e. Tuân thủ quy định của pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

(21) Để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế mà BSL phải tuân thủ;
(22) Để cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
(23) Để tạo dữ liệu, báo cáo và thống kê trên cơ sở yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
(24) Để cung cấp, trao đổi thông tin giữa BSL và các tổ chức tín dụng, các tổ chức thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật.

f. Phòng, chống và ngăn ngừa tội phạm

(25) Để đánh giá rủi ro, phân tích xu hướng, thống kê, lên kế hoạch, bao gồm phân tích xử lý dữ liệu về thống kê, tín dụng và phòng chống rửa tiền, để tạo lập và duy trì hệ thống chấm điểm tín dụng, đánh giá và duy trì dữ liệu về lịch sử tín dụng của Quý Vị;
(26) Để phát hiện, ngăn chặn và điều tra tội phạm, tấn công hoặc vi phạm bao gồm cả gian lận, rửa tiền, khủng bố, tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, hối lộ, tham nhũng hoặc trốn thuế.

g. Bảo đảm cho quyền lợi của BSL và lợi ích cộng đồng xã hội

(27) Để bảo vệ hoặc thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của BSL, bao gồm quyền thu các khoản phí, thu hồi và xử lý các khoản nợ mà Khách Hàng/Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đang nợ BSL;
(28) Để thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

h. Mục đích khác theo quy định của pháp luật

(29) Trường hợp xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích khác ngoài các mục đích nêu trên và chưa được quy định bởi pháp luật, BSL sẽ chỉ thực hiện theo thỏa thuận với Quý Vị hoặc khi đạt được sự chấp thuận của Quý Vị.

2.2. Cách thức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

a. Tùy thuộc vào mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, BSL hoặc bên thứ ba được phép xử lý dữ liệu cho BSL có thể áp dụng các cách thức xử lý phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tự động, thủ công hoặc các phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và của BSL trong từng thời kỳ.
b. Nếu bên được tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân ở nước ngoài, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được gửi đến một quốc gia khác bao gồm cả các quốc gia có quy định pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân hạn chế hơn so với Việt Nam. Khi thực hiện cung cấp/chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài (bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra ngoài lãnh thổ Việt Nam), BSL sẽ yêu cầu bên thứ ba tiếp nhận đảm bảo an toàn, bảo mật đối với Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp/chuyển giao. BSL cam kết tuân thủ đầy đủ quy định, yêu cầu tuân thủ của pháp luật Việt Nam để bảo vệ an toàn cho Dữ Liệu Cá Nhân.

2.3. Các bên có liên quan đến Mục Đích
Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân trong phạm vi cần thiết và hợp pháp cho mục đích tiết lộ, cho những bên nhận tương ứng tùy vào từng trường hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn, những bên sau:

a. Các bên liên quan của BSL

(1) Các Ngân hàng mẹ (bao gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui Trust Bank và thành viên góp vốn khác của chúng tôi – sau đây gọi chung là “Ngân hàng mẹ”); hoặc các công ty con/công ty liên kết/đại lý/đối tác của Ngân hàng mẹ;

b. Cơ quan có thẩm quyền

(2) Các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật như cơ quan thuế, trọng tài thương mại, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan an ninh hoặc điều tra, thi hành án, hoặc bất kỳ bên có thẩm quyền nào khác được yêu cầu việc thực thi trách nhiệm từ BSL theo luật định;
(3) Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà BSL được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định của bất kỳ quốc gia nào hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa BSL và bên thứ ba.

c. Bên thứ ba hỗ trợ xác minh thông tin Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân

(4) Các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, đánh giá tín nhiệm; các đơn vị chấm điểm tín dụng; các tổ chức xếp hạng tín dụng; công ty bảo hiểm; công ty môi giới bảo hiểm; và các nhà cung cấp dịch vụ khác về tín dụng;
(5) Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), tổ chức cung cấp thông tin tín dụng được cấp phép, hoặc bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào được thành lập bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác có thẩm quyền đối với BSL.
(6) Bên cung cấp các dịch vụ kiểm tra tín dụng, kiểm tra AML/CTF, KYC, PEP, phòng ngừa gian lận và phát hiện mục đích tội phạm khác mà BSL có nghĩa vụ phải tuân thủ.

d. Nhà cung cấp dịch vụ cho BSL và bên hợp tác cung cấp dịch vụ với BSL

(7) Bất kỳ nhà thầu, bên cung cấp dịch vụ, nhà tư vấn hoặc các bên hợp tác với BSL (bao gồm cả lãnh đạo, quản lý, nhân viên của bên đó); các tổ chức/cá nhân là bên bán, nhà cung cấp, các đối tác, đại lý bao gồm nhưng không giới hạn ở các công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của BSL như: các tổ chức cung cấp dịch vụ về hành chính, thư từ, tiếp thị qua điện thoại, bán hàng trực tiếp, trung tâm gọi điện, quy trình kinh doanh, du lịch, thị thực, quản trị tri thức, quản trị nhân sự, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, máy tính, thanh toán, thu hồi nợ, tham chiếu tín dụng và các kiểm tra lý lịch khác, nghiên cứu trị trường, mô hình hóa dữ liệu, đổi thưởng, lưu trữ và quản lý hồ sơ, nhập liệu, sàng lọc trước và xác minh, pháp lý, trang mạng hoặc phương tiện truyền thông xã hội, viễn thông, gửi tin nhắn hoặc gửi thư điện tử, kết nối mạng, điện thoại, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ công nghệ, quản lý lực lượng lao động, báo cáo rủi ro, quyết định tín dụng, an toàn thông tin, duy trì phần mềm và giấy phép, trung tâm dữ liệu, hội thoại và hội thảo, các dịch vụ tư vấn, dịch vụ trung gian thanh toán, chuyển mạch và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ, cho việc vận hành hoạt động kinh doanh của BSL;
(8) Các đối tác kinh doanh, đối tác liên quan có hợp tác với BSL để phát triển, cung cấp hoặc liên quan tới việc phát triển, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của BSL.

e. Bên thứ ba được Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân ủy quyền

(9) Bất kỳ người nào hành động nhân danh Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân (bên nhận thanh toán, bên thụ hưởng, người được chỉ định liên quan tới tài khoản, các ngân hàng trung gian, ngân hàng xác nhận, ngân hàng đại lý…);
(10) Bất kỳ người nào được thông báo, ủy quyền, cho phép bởi Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân là được phép để đưa ra các thông tin phục vụ giao dịch thay cho Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân.

f. Tổ chức tài chính, tổ chức trung gian

(11) Bất kỳ tổ chức tổ chức tín dụng, chi nhánh và đại lý ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính, thương nhân, trung gian liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do BSL cung cấp cho Quý Vị.

g. Bên thứ ba khác

(12) Các bên liên quan khác mà BSL thấy là cần thiết để đáp ứng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân;
(13) Các cố vấn của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, của Quý Vị hoặc của BSL bao gồm cả kế toán viên, các kiểm toán viên, các luật sư, tư vấn tài chính;
(14) Các bên trong giao dịch mua hoặc bán nợ, tài sản của BSL;
(15) Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có ý định thanh toán bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào theo bất kỳ (các) hợp đồng/giao dịch nào của Quý Vị với BSL;
(16) Các bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân khác được thực hiện khi có sự chấp thuận của Quý Vị.

2.4. Thời gian Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

a. BSL có thể sẽ bắt đầu Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo Thông Báo này ngay sau khi chúng tôi nhận được Dữ Liệu đó từ Quý Vị và sẽ lưu giữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà Dữ Liệu được thu thập, tùy thuộc vào quy định pháp lý tương ứng. Thời gian hợp lý để lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm:
(1) Khoảng thời gian theo yêu cầu của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;
(2) Khoảng thời gian khác dài hơn mà chúng tôi thấy cần thiết. Ví dụ: Để phục vụ việc giải quyết khiếu nại, kiện tụng, điều tra theo thủ tục nội bộ hoặc theo quy định của pháp luật.
b. Sau thời gian lưu giữ, BSL có thể sẽ hủy, xóa hoặc thực hiện bất kỳ hành động thích hợp nào liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân theo bất kỳ cách thức hợp lý, khả thi và phù hợp nào mà chúng tôi hiểu là được pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ trả lại hoặc hủy Dữ Liệu Cá Nhân nếu không hợp lý hoặc không thể thực hiện.

2.5. Lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân
Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được BSL lưu trữ và áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật. Trong phạm vi pháp luật cho phép, BSL có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài, kể cả giải pháp lưu trữ trên điện toán đám mây. Việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân được thực hiện trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích tại Thông Báo này, các hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện khác được xác lập với Quý Vị.

2.6. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra
Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân luôn tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp. BSL nhận thức tầm quan trọng và trách nhiệm của việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Chúng tôi cam kết áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp kỹ thuật tối ưu nhất để đảm bảo an toàn trong việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, nỗ lực tối đa phòng ngừa rủi ro và hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân và của BSL.

3.  Quyền và Nghĩa Vụ của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân

3.1. Quyền của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân

a. BSL tôn trọng và nỗ lực để bảo vệ các quyền sau đây của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân:

(1) Quyền được biết;
(2) Quyền đồng ý;
(3) Quyền truy cập (bao gồm xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân);
(4) Quyền rút lại sự đồng ý;
(5) Quyền xóa dữ liệu;
(6) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu;
(7) Quyền cung cấp dữ liệu;
(8) Quyền phản đối xử lý dữ liệu;
(9) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;
(10) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;
(11) Quyền tự bảo vệ.
BSL sẽ xử lý các yêu cầu của Quý Vị phù hợp với quy định của pháp luật và cân nhắc quyền lợi chính đáng của Quý Vị. Tuy nhiên, trong trường hợp Quý Vị rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác nêu trên đối với bất kỳ hoặc tất cả các Dữ Liệu Cá Nhân sẽ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp/duy trì các sản phẩm, dịch vụ của BSL đối với Quý Vị. Khi đó, tuỳ thuộc vào tính chất của yêu cầu từ Quý Vị, BSL có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của BSL cho Quý Vị. Các hành vi được thực hiện bởi Quý Vị theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Quý Vị cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Quý Vị với BSL, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng giữa Quý Vị với BSL. Theo đó, BSL sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý Vị cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh. Đồng thời, BSL bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của BSL trong những trường hợp như vậy.

b. Bằng nỗ lực hợp lý, BSL sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Quý Vị trong thời gian phù hợp với quy định của pháp luật.
c. Vì mục đích bảo mật, Quý Vị có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân. BSL có thể yêu cầu Quý Vị xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Quý Vị.
d. Để làm rõ, BSL có quyền từ chối thực hiện các yêu cầu của Quý Vị trong một số trường hợp nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp: (i) Quý Vị không thực hiện đúng trình tự, thủ tục do BSL hướng dẫn; (ii) Quý Vị không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để xác minh danh tính; hoặc (iii) trong trường hợp BSL đánh giá có dấu hiệu gian lận, vi phạm về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân; hoặc (iv) Quy định của pháp luật không cho phép thực hiện yêu cầu của Quý Vị.

3.2. Nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân
Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có các nghĩa vụ sau:
(1) Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
(2) Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác;
(3) Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;
(4) Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;
(5) Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;
(6) Thông báo ngay tới BSL nếu phát hiện hoặc nghi ngờ Dữ Liệu Cá Nhân của bản thân bị lộ, có thể dẫn tới rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ, hoặc bất kỳ vi phạm nào về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo Thông Báo này mà Quý Vị có thể nhận biết được;
(7) Thường xuyên kiểm tra trên trang thông tin điện tử chính thức của BSL để cập nhật và thực hiện theo bất kỳ thay đổi nào (nếu có) liên quan đến chính sách bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân tại Thông Báo này;
(8) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4.  Thông báo Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và thay đổi Thông Báo

4.1. Quý Vị xác nhận rằng, bằng việc chấp nhận Thông Báo này, Qúy Vị đã được BSL thông báo, đã biết và đồng ý với toàn bộ các nội dung cần được thông báo trước khi BSL Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân. Quý Vị đồng ý rằng BSL không cần thực hiện thông báo lại trước khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

4.2. Thông Báo này một phần không thể tách rời và cần được đọc, hiểu thống nhất với các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện và các văn kiện khác được xác lập giữa Quý Vị và BSL.

4.3. Thông Báo này có thể được cập nhật tùy từng thời điểm và bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web tại địa chỉ https://bslease.com.vn/ hoặc gửi cho Quý Vị. Quý Vị được khuyến nghị thường xuyên truy cập vào trang web này để kiểm tra bất kỳ sửa đổi nào.

5.  Thông tin liên lạc

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu hoặc mối quan tâm nào liên quan đến Thông Báo này hoặc thực tiễn xử lý dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với BSL Trụ sở Chính hoặc Chi nhánh BSL gần nhất theo thông tin sau:

 • Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST

  Tầng 23, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

  (024) 39743838
 • Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST - Chi Nhánh Thành phố Hà Nội

  Tầng 23, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Thành phố Hà Nội

  (024) 39743838
 • Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST - Chi Nhánh Thành phố Đà Nẵng

  Tầng 5, số 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  (0236) 384 9759
 • Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST - Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

  472-472A-472C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

  (028) 3835 6666