SDGs PolicySDGs Policy

Phát triển Bền vững

SDGs PolicySDGs Policy

Phát triển Bền vững trên cơ sở bám sát ba Trụ cột: Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp là tôn chỉ hoạt động của BSL.

Vào tháng 8 năm 2021, Hội đồng Thành viên của BSL đã phê duyệt Chính sách Phát triển Bền vững không chỉ nhằm mục tiêu phát triển nội bộ của công ty mà rộng hơn còn là đóng góp vào tiến bộ của cộng đồng và phúc lợi cho thế hệ tương lai. Nhờ đó, chính sách này mang lại lợi ích lâu dài cho cả công ty và xã hội.

Chúng tôi sẽ đề cao việc theo đuổi 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SGDs) do Liên Hiệp Quốc đề ra và sẽ xác định các mục tiêu phù hợp với bản chất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trung hạn của chúng tôi.

Mục tiêu Phát triển Bền vững

Vấn đề môi trường

Tôn trọng và Nâng cao giá trị con người

Đổi mới công nghiệp và Phát triển cơ sở hạ tầng xã hội

Tham gia và Đóng góp cho cộng đồng