Nguyên tắc Quản trị

Mục đích, Tầm nhìn và Sứ mệnh

Mục đích

Đưa xã hội Việt Nam bền vững hơn và thịnh vượng

hơn thông qua sức mạnh của dịch vụ Thuê tài chính.

  • Tầm nhìn

    Trở thành đối tác tin cậy trên thị trường Thuê tài chính Việt Nam, được mọi người biết đến và tìm đến bất cứ khi nào cần đến dịch vụ Thuê tài chính.

  • Sứ mệnh

    • Phục vụ nhu cầu thuê của khách hàng với mức độ tin tưởng và hài lòng tối đa
    • Tối đa hóa và hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan
    • Đóng góp vào sự phát triển của thị trường Thuê tài chính tại Việt Nam thông qua việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và sáng tạo

Giá trị cốt lõi