Thông báo vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/10/2019
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản.