Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

26/03/2020
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (BAMC.HCM) thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản.