Tính toán các khoản thuê

Để minh bạch hóa và giúp khách hàng dễ dàng tính toán bài toán tài chính và đưa ra quyết định lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho hoạt động kinh doanh, BSL đã xây dựng và đưa vào hoạt động công cụ tính toán khoản thuê tài chính. Công cụ này sẽ giúp Người thuê tính toán và dự báo các yếu tố cơ bản đối với khoản thuê tài chính như: thời gian trả, lãi suất thuê, tổng phải trả khi tất toán nợ.

Công cụ tính toán

tháng
tháng
tháng
%
%
%
tháng
%
tháng
%
tháng
%
tháng
tháng
%