Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/10/2019
Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumi Trust thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO

(V/v: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản)

 Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumi Trust thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Thông tin tài sản:

STT

Tên tài sản

Bên cung ứng Trung Quốc

Số lượng

1

Hệ thống tẩy rỉ 950

Jiangyan City Zengxing Economic Trade Co…,Ltd

01

2

Lò ủ

03

3

Hệ thống phân giải amoni

01

4

Máy cán đảo chiều 950

Kuming Lishen Heavyindustry Co..,Ltd

01

5

Máy là phẳng 950

01

- Địa chỉ tài sản: Nhà máy Công ty CP ống thép Hà Nội – KCN Quang Minh.

- Giá khởi điểm:  2.976.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

(bằng chữ: hai tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn./.)

  1. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BSL phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

  1. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi Trust

- Đầu mối liên hệ: Bà Trương Diệu Linh (email: linhtd6@bidv.com.vn; SĐT: 0982331281).

  1. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

  1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BSL sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BSL không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.