Về nguyên tắc, hợp đồng thuê tài chính là hợp đồng không hủy ngang. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất khả kháng và tùy thuộc các điều khoản điều kiện trong hợp đồng thuê, khách hàng có thể chấm dứt trước hạn hợp đồng thuê với điều kiện phải thanh toán hết dư nợ thuê còn lại và khoản phí chấm dứt trước hạn và trả lại tài sản thuê cho BSL

Phụ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng thuê giữa khách hàng và BSL. Về cơ bản có 3 trường hợp:

  1. Khách hàng mua lại tài sản thuê với số tiền đã được thỏa thuận trước giữa hai bên, và hai bên kết thúc hợp đồng thuê.
  2. Khách hàng tiếp tục thuê tài sản thuê đó với giá trị và điều khoản được thỏa thuận giữa hai bên.
  3. Khách hàng trả lại tài sản thuê cho BSL và hai bên kết thúc hợp đồng thuê.