Tài sản thanh lý

Thuê tài chính sẽ giúp bạn có được tài sản dài hạn (máy móc, thiết bị mới), đặc biệt là các thiết bị có công nghệ thay đổi nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính (nợ ngắn hạn/nợ dài hạn), và thậm chí cả trong trường hợp công ty bạn có khó khăn về tiền mặt.
Nói cách khác, vốn lưu động của bạn và hạn mức vay vốn không bị ảnh hưởng mặc dù bạn đầu tư tài sản dài hạn (do bạn không phải bỏ dòng tiền đầu tư) và sắp xếp hợp lý dòng tiền.

Đăng ký thuê tài sản

Danh sách tài sản